O poradni

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Certyfikowany Superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

mgr Dorota Reguła napisała o naszej poradni:

NZOZ zrealizował we współpracy z Centrum w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, następujące programy wyłonione w drodze przetargów:

 

 • Program zajęć psychoterapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie adresowany do różnych grup wiekowych. Uczestnikami programu było 50 osób dorosłych (rodziny osób uzależnionych, osoby współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików oczekujące na terapię) i 50 dzieci — ofiar przemocy domowej. W ramach programu przeprowadzono: indywidualną terapię i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci — ofiar przemocy. Głównym efektem programu była poprawa funkcjonowania struktury rodziny dotkniętej przemocą, nauka umiejętności społecznych i psychologicznych niezbędnych ofiarom przemocy, udzielenie wsparcia ofiarom przemocy. Socjoterapia prowadzona wśród dzieci miała na celu przede wszystkim odreagowanie napięć i lęków. Wiele zajęć socjoterapeutycznych nastawionych było na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości u dzieci, nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami. Dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych odbyły się warsztaty, w czasie, których rodzice rozwijali swoje umiejętności wychowawcze.

 

 • Program dla sprawców przemocy.
  Programem objęto ponad 40-osobową grupę sprawców przemocy oraz 40 osób pracujących ze sprawcami przemocy. Osoby stosujące przemoc, dotknięte problemem alkoholowym, mogły rozpocząć profesjonalny proces terapeutyczny, ćwiczyć różnorodne umiejętności społeczne oraz umiejętności stanowiące alternatywę dla zachowań agresywnych. Jednocześnie osoby pracujące lub mogące pracować ze sprawcami przemocy, podniosły swoje umiejętności przydatne w tej pracy.
  Łącznie przeprowadzono 88 spotkań grupowych dla osób stosujących przemoc. Kadra pracująca w różnych instytucjach została objęta cyklem 4 wykładów i 12 warsztatów.

 

 • Program edukacyjny dotyczący szkód z powodu nadużywania substancji psychoaktywnych. Adresatami programu byli mieszkańcy z terenu powiatu mińskiego i grodziskiego, osoby zagrożone alkoholizmem lub uzależnieniem od innych środków psychoaktywnych.

 

 

Z zorganizowanych wykładów, warsztatów i indywidualnych konsultacji, skorzystało ponad 500 osób potrzebujących pomocy lub chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Opinia

Opinię wydaje się na podstawie analizy opisu programu terapii oraz superwizji przeprowadzonej z pracownikami NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowotnej przy ul. Bellottiego 1 w Warszawie.

 

Placówka realizuje swoje zadania na rzecz osób uzależnionych i członków ich rodzin. Program placówki został opracowany w oparciu o obowiązujące standardy dla placówek odwykowych lecznictwa ambulatoryjnego wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

 

Prowadzony Program Psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w przychodni opiera się na następujących założeniach:

 

Głównym celem psychoterapii jest zatrzymanie rozwoju uzależnienia od alkoholu, wypracowanie przez pacjenta stabilnej abstynencji i doprowadzenie do konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym, społecznym, osiągnięciu poprawy somatycznej oraz w wymiarze duchowym.

 

Podstawowymi rodzajami świadczeń medycznych są:

 

Świadczenia z zakresu pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

 

– świadczenia medyczne w nowoczesnym podejściu do świadczeń z zakresu pomocy psychologicznej prowadzonej przez Ośrodek znajdują się oddziaływania psychoterapeutyczne właściwie wkomponowane i zespolone z całościowym programem terapeutycznym placówki obejmującym zarówno pomoc dla osób uzależnionych, jak i dla członków ich rodzin, a więc:

 

Kompleksowy, podstawowy program psychoterapii uzależnienia od alkoholu prowadzony poprzez terapię grupową i indywidualną. Oparty jest na koncepcji działania mechanizmów uzależnienia i obejmuje w fazie intensywnej terapii uzależnień: pracę nad identyfikacją choroby, pracę nad destrukcją alkoholową pracę nad uznawaniem bezsilności wobec alkoholu, pracę nad rozpoznawaniem i radzeniem sobie z głodem alkoholowym. Praca oparta jest o tworzenie i realizowanie osobistych planów terapii dla poszczególnych pacjentów.

 

Program zaawansowany psychoterapii uzależnienia od alkoholu (tzw. pogłębiony).

 

Obejmuje: pracę nad rozpoznawaniem i zatrzymywaniem działania psychologicznych mechanizmów uzależnienia w sferze poznawczej, emocjonalnej i w strukturze Ja oraz nad umiejętnościami potrzebnymi do trzeźwego życia (zachowania konstruktywne, trening zachowań twórczych), rozwojem osobistym.

 

Programy psychoterapeutyczne dla członków rodzin (w etapie podstawowym i zaawansowanym).

 

Grupa terapeutyczna w etapie podstawowym pracująca nad rozpoznaniem sytuacji rodzinnej i własnych zachowań wynikających ze współuzależnienia. W fazie pogłębionej praca z pacjentami poświęcona jest przepracowaniu szkodliwych przekonań związanych ze współuzależnieniem i osobistymi problemami.

 

Inne specjalistyczne programy (dla pacjentów po odbytym programie podstawowym w terapii  i uzależnienia, współuzależnienia):

 

Program Treningu Zachowań Twórczych (wg programu prof. E. Nęckiego) obejmuje: komunikację w zespole, podnoszenie poziomu innowacji i kreatywności, techniki rozwiązywania problemów, efektywną komunikację interpersonalną.

 

Program przygotowany jest przez zespół trenerów UJ: dr J. Orzechowskiego, dr Aleksandrę Słabosz, mgr K. Piotrowskiego. Program dla dorosłych dzieci alkoholików (PDA; realizowany wg opracowania mgr Z. Sobolewskiej -Mellibruda) skoncentrowany jest na: przywracaniu wiary w swoje przeżycia i uczucia, prawa do korzystania z pomocy, uświadomienie krzywdy, odreagowanie urazów, domykanie spraw z przeszłości, zmianę obrazu siebie, poszukiwaniu nowego porządku.

 

Ponadto placówka oferuje:

 

 • Dostęp do świadczeń oddziału dziennego i całodobowego na terenie miasta Warszawy i woj. mazowieckiego.

 

 • Możliwość pomocy ze strony pracownika socjalnego odpowiednio przygotowanego. Oferuje różne formy opieki po zakończeniu kompleksowego leczenia (spotkania absolwentów, maratony terapeutyczne, treningi psychologiczne).

 

 • Pacjenci poradni mają na terenie placówki codziennie dostęp do:
  • lekarza rodzinnego,
  • psychiatry,
  • konsultacji specjalistycznych,
  • stomatologa (również badania radiowizjografii),
  • badań laboratoryjnych,
  • EKG, USG, Echo Serca

 

 

Placówka prowadzi systematyczną ewaluację dotyczącą prowadzonej terapii w zakresie: rozpoznawania problemów pacjentów i mechanizmów za nimi stojących, efektywności działań w zakresie poprawy funkcjonowania i zadowolenia pacjentów z prowadzonych oddziaływań.

 

Program jest realizowany przez personel posiadający odpowiednie wykształcenie i wyszkolenie zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia:

 

4 terapeutów w procesie potwierdzania kwalifikacji Certyfikatem Specjalisty Psychoterapii Uzależnień po odpowiednich szkoleniach z zakresu psychoterapii uzależnień, w tym 1 posiadający wymieniony Certyfikat oraz psychoterapeuta po 4-letniej szkole psychoterapii, 1 po studiach w zakresie psychologii klinicznej. Lekarz — Specjalista psychiatrii II°, z kilkuletnią praktyką w placówkach leczenia uzależnień w Warszawie- 8 psychologów — specjalistów terapii uzależnień — w tym 3 certyfikowanych- 1 dr psychologii — adiunkt UJ Trener Zachowań Twórczych (gościnnie).
Praca terapeutyczna personelu poddawana jest systematycznej superwizji klinicznej zarówno indywidualnej, jak i grupowej, obejmującej szczególnie pracę z pacjentami w etapie pogłębionym. Jednocześnie osoby zatrudnione w NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu nadal podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i wprowadzają konstruktywne zmiany w funkcjonowaniu placówki.

 

 

Pracą zespołu terapeutycznego kieruje terapeuta o wieloletnim doświadczeniu w pracy z osobami z różnorodnymi zaburzeniami emocjonalnymi i uzależnionymi. Obserwacje przebiegu pracy placówki i jej personelu w zakresie merytorycznym, pozwalają stwierdzić, że wyniki uzyskiwane w realizowanych programach psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz DDA są wysokie. Obecnie w placówce jest spora liczba osób oczekujących na terapię, gotowych do wprowadzania zmian. Wskazane byłoby umożliwienie placówce prowadzenia pogłębionej terapii dla tych pacjentów.

 

 

Opinia wydana przez certyfikowanego superwizora PARPA

 

mgr  Dorota  Reguła  

Call Now Button
-->