Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych pacjentów, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o., NIP 527-295-46-09. 
 2. Mail do Inspektora Ochrony danych Osobowych: inspektor@mbrk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia medycznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o. ma podpisaną umowę na realizowanie diagnostyki medycznej i świadczenie usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichenstein i Islandię).
 4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usługi świadczenia zdrowotnego oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa.
 6. Mają Państwo prawo żądania do Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia w zakresie prawa przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), w zakresie obowiązującego prawa o dokumentacji medycznej.
 7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
 8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tej sytuacji nie będzie można korzystać z usług Narodowego Funduszu Zdrowia.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o. w świetle przepisów jest Administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny,  zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bellottiego 1.
 • Dane będą przetwarzane w celu udzielania świadczenia medycznego w formie papierowej lub elektronicznej wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczania materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym obsługi w Narodowym Funduszu Zdrowia) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia zgodnego z obowiązującym prawem dotyczącym dokumentacji medycznej.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Podanie danych jest obowiązkowe wyłącznie, gdy stanowi tak przepis prawa – wymagane jest przy dokumentacji medycznej i obsłudze przez płatnika Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu w przypadkach nieobjętych prawem ich przetwarzania (jak w przypadku Narodowego Funduszu Zdrowia).
 • Informujemy, że Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru PESEL. Ponadto, dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu uzyskania Państwa świadczenia medycznego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych z zakresu realizacji świadczeń medycznych, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku listem lub osobiście na adres firmy.
 • We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych pod adresem poczty elektronicznej inspektor@mbrk.pl
 • Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną zamieszczoną na naszej stronie i w firmie.

Ośrodek Pomocy Zdrowiu sp. z o.o.

Call Now Button
-->