Zapytania ofertowe


PLIK DO POBRANIA

Warszawa, 06.12.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup laboratoryjnej szafy chłodniczej oraz zewnętrznego modułu zasilania awaryjnego w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu Żanna Kiesner”, dofinansowanego w ramach Działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 zwanego dalej Projektem.

§ 1 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest laboratoryjna szafa chłodnicza oraz zewnętrzny moduł zasilania awaryjnego, przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych oraz szczepionek.

2. Sprzęty powinny spełniać wszystkie niezbędne standardy i wymogi sprzętu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy sprzętów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia.

4. Urządzenia medyczne powinny spełniać niżej określone wymogi.

Specyfikacja laboratoryjnej szafy chłodniczej:
– zakres temperatur: +3°C/+16°C
– obudowa ze stali w kolorze białym,
– drzwi stalowe,
– bezspoinowa komora wewnętrzna z tworzywa sztucznego,
– pojemność co najmniej: 360 l brutto / 344 l netto,
– wymuszony obieg powietrza,
– automatyczne rozmrażanie,
– sterowanie automatyczne,
– nastawianie temperatury co 0,1° C,
– cyfrowy wyświetlacz temperatury,
– zintegrowane systemy alarmowe
– optyczny i akustyczny alarm temperatury ostrzega przy przekroczeniu granic dopuszczalnych odchyleń temperatury,
– alarm otwartych drzwi,
– alarm awarii zasilania sieciowego,
– alarm uszkodzenia czujnika,
– 1-punktowa kalibracja temperatury,
– maksymalna stabilność temperatury wewnątrz (norma NF X 15-140),
– drzwi pełne, samozamykające,
– zamek,
– możliwość zewnętrznej dokumentacji temperatury i alarmów
– styk bezpotencjałowy oraz interfejs RS 485,
– materiał półek: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego,
– ilość półek co najmniej: 5,
– obciążenie półki do: 50 kg,
– możliwość wykonania otworu dla zewnętrznego czujnika temperatury PT100 (Ø10 mm),
– zużycie energii nie większe niż: 1 kWh / 24 h,
– klasa klimatyczna: SN-ST (temp. otoczenia: +10°C/+38°C),
– czynnik chłodniczy: R 600a.

Wymogi zewnętrznego modułu zasilania:
– pełne zabezpieczenie: przeciążenie, zwarcie, rozładowanie i przeładowanie,
– pełna, mikroprocesorowa kontrola zasilania,
– funkcja umożliwiająca uruchomienie urządzenia bez zasilania z sieci,
– moc znamionowa co najmniej: 1000VA/1000W,
– napięcie wejściowe: 230VAC, 175 Vac – 290 Vac,
– częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60 Hz ± 10% (auto selekcja),
– napięcie wyjściowe: praca sieciowa: 199 Vac – 254 Vac,
– praca bateryjna: 230 Vac +/- 5%, THD max 5%,
– częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60 Hz ± 1% (auto selekcja),
– kształt napięcia wyjściowego: tryb sieciowy: czysty sinus, tryb bateryjny: czysty sinus,
– czas przełączenia na UPS: maksymalnie 10 ms,
– sprawność przetwornicy: >80%,
– współczynnik mocy PF: 1,0,
– prąd ładowania: 1-40 A,
– wyrównawcze napięcie ładowania: 14,1 Vdc,
– napięcie podtrzymywania ładowania: 13,5 Vdc.

Wymagane jest, żeby zewnętrzny moduł zasilania awaryjnego był parametrycznie kompatybilny z szafą chłodniczą i zapewnił sprawne funkcjonowanie szafy chłodniczej.

5. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Żanna Kiesner, nr tel.: 794 692 764.

§ 2 Warunki składania ofert

1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z kopią dokumentu potwierdzającą prowadzoną działalność gospodarczą wraz ze wskazanymi w nim numerami PKD.

2. Rozpatrywane będą oferty Wykonawców, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
b) prowadzą działalność w obszarze objętym zamówieniem określonym odpowiednim numerem PKD.

3. Ofertę wraz z załącznikami (dokumentem rejestrowym oraz oświadczeniem o braku powiązań) należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 14.12.2017r., w zaklejonej kopercie.

4. Składając ofertę w ramach niniejszego postępowania Wykonawca oświadcza, że złożona oferta jest aktualna i wiążąca w okresie 30 dni od dnia jej złożenia.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą techniką.

6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

7. Jeżeli ofertę podpisuje inna osoba niż uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze to do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

8. W ramach zapytania nie przewiduje się składania ofert częściowych ani wariantowych.

9. Z udziału w postępowaniu wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań określonych w ust. 9 w formie określonej w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

§ 3 Ocena ofert

1. Wykonawcy składający swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania muszą spełniać następujące wymagania obligatoryjne:
a) Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 2 ust. 2 i ust. 10.
b) specyfikacja sprzętu musi odpowiadać wymogom przedstawionym w § 1 ust. 4. 2. Niespełnienie wymagań wskazanych w § 3 ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w której przedstawiona będzie najkorzystniejsza cena przy spełnieniu wymogów § 1.

4. W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty, będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia ostatecznej wartości zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

6. Wyniki oceny złożonych ofert zostaną podane telefonicznie lub mailowo do wiadomości osób zainteresowanych.

7. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie nawiązany kontakt w celu podpisania umowy na dostawę sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY:

NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu
ul. Bellotiego 1
01-022 Warszawa
NIP: 5222244372
Tel.: 794 692 764

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie 

Treść do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017 

Call Now Button
-->